Nie ma wygranych ani przegranych

Olgierd Geblewicz marszałek województwa zachodniopomorskiego

Przed Pomorzem Zachodnim wciąż duże wyzwania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej czy zakończenia modernizacji taboru kolejowego. Inwestujemy też w zdrowie i kulturę – ogłaszamy przetargi na budowę Morskiego Centrum Nauki i przebudowę Teatru Polskiego. To program inwestycyjny wart ponad miliard złotych. Dotychczas wkład własny dla tych inwestycji finansowaliśmy z nadwyżki budżetowej. Teraz jednak ruszają duże przedsięwzięcia, które wymagają zaangażowania środków zewnętrznych. Potrzebując taniego finansowania wkładu własnego do projektów wspieranych z funduszy unijnych, zawarliśmy kolejną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Wartość porozumienia opiewa na kwotę zabezpieczenia maksymalnie do 250 mln zł. Poprzednia umowa z EBI, zawarta w 2009 r., pozwoliła m.in. na zapewnienie wkładu własnego dla takich flagowych przedsięwzięć, jak przebudowa Opery na Zamku czy budowa Centrum Dialogu Przełomy.

Prawie 90 gmin z naszego województwa skorzystało z różnych form dofinansowania na aktualizację bądź przygotowanie programów rewitalizacji. Przy współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zorganizowaliśmy dwa konkursy dotacji, w wyniku których dofinansowanie na ten cel z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna otrzymało 70 gmin. Ponadto 18 gmin o najniższych parametrach rozwoju społeczno-gospodarczego, zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Włączenia wsparliśmy z Programu Regionalnego. Zrealizowano w nich pilotażowy program animacyjny, który zachęcił lokalne społeczności do udziału w procesie tworzenia programów rewitalizacji. To nowatorskie podejście i dobre efekty dostrzegli eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (więcej). W swoim raporcie dotyczącym rekomendacji dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce chwalą też nasze województwo za wsparcie dla obszarów ze Specjalnej Strefy Włączenia.

Cała Europa dyskutuje o propozycjach Komisji Europejskiej obejmujących nowy budżet i nowe regulacje dla perspektywy 2021-2027, które pojawiły się w maju i czerwcu. Unia Europejska staje przed nowymi wyzwaniami i koniecznością zapewnienia odpowiednich narzędzi, by skutecznie na nie odpowiedzieć. Mamy świadomość, iż projekt budżetu stanowi z jednej strony odpowiedź na Brexit i wywołaną tym lukę w finansowaniu, z drugiej jest drogą do budowania bezpiecznej, solidarnej i konkurencyjnej Unii, stawiającej na nowe priorytety w zakresie zarządzania granicami, bezpieczeństwa i obrony oraz zwiększającej nakłady na badania naukowe, innowacje, gospodarkę cyfrową i młodzież.

Na tym tle należy docenić, że propozycja Komisji dostrzega kluczową rolę Polityki Spójności dla rozwoju gospodarczego i procesu integracji europejskiej. I to, że obejmie ona wszystkie europejskie regiony. Rozczarowujące jest jednak, że nakłady na Politykę Spójności mają być wyraźnie zredukowane w nowym budżecie. Jest to o tyle niezrozumiałe, że liczne analizy i badania dowodzą prorozwojowego, inwestycyjnego charakteru Polityki Spójności. To Polityka Spójności niweluje dysproporcje rozwojowe w UE, a Polska i polskie regiony dostarczają na potwierdzenie tej tezy rozlicznych przykładów. Pozostaje mieć nadzieję, iż w toku prac nad propozycjami KE w Parlamencie Europejskim i Radzie zostaną wprowadzone korekty wzmacniające pozycję Polityki Spójności w perspektywie po 2020 r. Możemy wspierać te działania, dostarczając dowodów na skuteczność interwencji pieniędzy europejskich z obecnego budżetu – poprzez realizację kolejnych dobrych projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Olgierd Geblewicz

marszałek województwa zachodniopomorskiego